Nova Galiza

nova galiza 1977 Encol da función que cumple Nova Galiza durante o período da guerra civil, compre eiquí facer as seguintes matizacións por unha banda, declárase republican. Ao traverso do séu contido podemos ollar a intención dun entendemento teimosamente froitoso entre os homes de difrentes idioloxias, imporiso, cabe eiquí destacar as verbas de Castelao:
"Foi neste treito da guerra cando nos, os galegos de todolos partidos, comezamos a entendernos e a orgaizarnos. Publicábanse na zona leal vários periódicos galegos: "Nova Galiza", "Nueva Galicia", "Galicia Libre", "El Socialista Gallego",. Os meus albums de gurra-"Galicia Martir" e "Atila en Galicia"- Corrian de man en man".

Titulo: NOVA GALIZA
Autor: Xosé Lois García
Data de Edición: 1977
Edita:COLECTIU DE CUTURA POPULAR